BBC Consult BV - BCC in beeld - contact

Begeleiding en toezicht

BCC Consult begeleidt jongeren/volwassenen die moeite hebben om zich staande te houden in de maatschappij. Deze begeleiding wordt door ons zorgvuldig geselecteerde Intensief Casemanagers (IC) gegeven. In de begeleiding wordt gekeken naar problemen op school en/of werk, de vrijetijdsbesteding, de financiële situatie, huisvesting, de omgang met vrienden/kennissen en de opvoedingssituatie. Het begeleidingsaspect heeft betrekking op: het maken van strikte afspraken, het motiveren tot gewenst gedrag, het controleren en zonodig sanctioneren van ongewenst gedrag voor zover mogelijk.
Het verschil van de probleembenadering en aanpak tussen BCC Consult en reguliere welzijnsorganisaties heeft te maken met de houding en het willen sturen op resultaten door onze medewerkers. Hierbij is het ”pappen en nat houden” niet de weg die wij bewandelen. Vanuit hun achtergrond zijn de casemanagers van BCC Consult gewend een dialoog aan te gaan met de doelgroep  maar ook repressief op te treden als hier aanleiding voor is.

Wanneer we te maken hebben met minderjarigen, worden de ouders nadrukkelijk bij de begeleiding betrokken. In de eerste weken na aanmelding wordt een plan van aanpak opgesteld voor de komende periode. Daarin wordt beschreven wat de problemen zijn, hoe ze worden aangepakt en welke doelen er concreet bereikt moeten worden. Het plan wordt altijd in overleg met de belanghebbende opgesteld.
Daarnaast begeleiden wij ook jongeren/volwassenen binnen een justitieel traject of die met politie en/of justitie in aanraking zijn geweest. Door de IC wordt externe hulp ingeschakeld op de gebieden waar hulp nodig is. Voor de risicofactoren wordt in het lokale en stedelijke netwerk aansluiting gezocht bij reguliere dienstverleners die deze risico’s beheersbaar kunnen maken/houden.

Logo BCC Consult - lets go on